Apie maldą ir jos reikšmę

Maldos svarba - Biblijos studija  Maldos svarba - Biblijos studija

1) Kaip jūs suprantate, kas yra malda?

2) Ar aš galiu kreiptis į Dievą?

Jėzus sako:
24 Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. (…) 26 Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – 27 juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. (Jn 16:23-27)
Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. (Jn 14:6)

3) Koks yra Dievas, pas kurį aš ateinu maldoje?

9 “Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. 10 Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 11 Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? 12 Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? 13 Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo”. (Lk 11: 9-13)

4) Kaip melstis?

5 „Kai meldžiatės, nebūkite tokie, kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6 Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
7 Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8 Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia.
9 Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas[i2] tavo vardas,10 teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.[i3] 11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien[i4] 12 ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. 13 Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto’.[i5] (Mt 6:5-13)

5) Kodėl malda yra svarbi?


P.S. :)

  • Mes meldžiames, kad informuotume Dievą… bet Jis viską žino (Ps 139:1-4 )
  • Mes meldžiames, kad motivuotume Dievą…bet Jis jau nori daryti gera (Rom 8:32)
  • Mes meldžiames, kad padėtume Dievui… bet Jis yra visa galintis (Apr 1:8)