„Ar demonai moka plaukiot?“ (Morkaus evangelija 5:1-20)

Ar demonai moka plaukti - Biblijos studija  Ar demonai moka plaukti - Biblijos studija

Perskaitykite ištrauką.

1 Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. 2 Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. 3 Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. 4 Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. 5 Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. 6 Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais 7 ir ėmė garsiai šaukti: “Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!” 8 Jėzus mat buvo paliepęs: “Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!” 9 Jėzus dar paklausė: “O kuo tu vardu?” Ji atsakė: “Mano vardas – Legionas, nes mūsų daug”. 10 Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. 11 Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė. 12 Dvasios ėmė prašytis: “Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!” 13 Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa kaimenė, apie du tūkstančius kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. 14 Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. 15 Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdintį demonų apsėstąjį – tą, kuris buvo turėjęs Legioną, – apsirengusį ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. 16 Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju, ir apie kiaules. 17 Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. 18 Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, 19 bet Jėzus nesutiko ir pasakė: “Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo”. 20 Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs; ir visi stebėjosi.

Išsiaiškinkite neaiškias sąvokas. Ištraukoje pabrauktos sąvokos, kurias reikėtų paaiškinti. Pažiūrėkite žemelapy, kur buvo tas kraštas, kuriame viskas vyko. Ar gyventojai buvo žydai ir negalėjo valgyt kiaulių? Eikite prie klausimų (kai kur skliaustelėse duoti galimi atsakymai):

1.    Kaip atrodė tas žmogus? (asocialus, gal nuogas, stiprus, nešvarus, kraujojantis, nemąstantis, nesiskutęs, smirdantis, benamis, atstumtasis, pavojingas, laukinis; įdomu, ką jis valgydavo…)
2.    Įsivaizduokime to žmogaus ir Jėzaus susitikimą.
3.    Kokia buvo žmogaus reakcija į tai, kad Jėzus liepia piktąjai dvasiai išeiti? Ką dar iš jo atsakymo galime pasakyti apie žmogų?
4.    Kuo yra reikšmingas Jėzaus klausimas apie vardą?
5.    Ką sužinome apie demonus? (turi tam tikrą jėgą, netyrosios dvasios, žmonės negali jų valdyti, jie bijo Dievo, rėkauja, gali apsėsti žmogų (kam jiems to reikia? Koks jų tikslas?), nori pakenkti žmonėms, tikslas – nužudyti; turi vardą)
6.    Kiaulės—didelis turtas, bet Jėzus leido demonams į jas įeiti ir jos prigėrė. Ką galime pasakyti apie Jėzaus vertybes? Ar būtų jos priimtos mūsų visuomenėje?
7.    Kaip pasikeitė žmogus po susitikimo su Jėzumi? Palyginkime su tuo, koks jis buvo prieš tai. (apsirengęs, sveiko proto, galėjo kalbėt, norėjo būti su Jėzumi, paklusnus, liūdija Dievo darbus, naujas kurinys, pasikeitė ir dvasiškai, ir fiziškai)
8.    Žmonės išsigando, o ne apsidžiaugė. Kaip paaiškintumet jų reakciją?
9.    Žmonės prašo Jėzų pasitraukti. Kodėl? Ar Jėzus ir pats norėjo išeiti ar būtų pasilikęs ilgiau tame krašte?
10.    Buvęs apsėstasis prašė Jėzų pasilikti su Juo. Kodėl Jėzus neleido? (7 sk. – Jėzus grįžta į tą vietovę. Žmonės pasitiko Jį visai kitaip.)
11.    Ar mes nepykstame ant Dievo, kai Jis į mūsų prašymus sako „ne“? Kodėl?
12.    Žmonės toje vietovėje atstūmė Jėzų. Kaip elgiamės mes? Ar leidžiame Jam mums padėti?

Šią Biblijos vietą galima nagrinėti prieš hellowiną. Galima padiskutuoti, kas, ką galvoja apie šią šventę, pažiūrėt į jos kilmės istoriją. Ar tai pavojingas žaidimas su dvasiniu pasauliu ar tik linksma šventė? Galima prieš Biblijos studiją duoti dalyviams užpildyti mažą anketėlę su klausimais apie dvasinį pasaulį.

Įdomi mintis: vanduo Biblijoje dažnai yra Šventosios Dvasios simbolius. Kiaulės su demonais prigėrė. Išvada: demonai nemoka plaukioti… Šventojoje Dvasioje. :)