Jėzaus dieviškumas (Jn 1:1-18)

BS "Apie Jėzaus dieviškumą"  BS "Apie Jėzaus dieviškumą"

Jėzus… kas jis toksai? (Jn 1:1-18)

1 Pradžioje buvo Žodis.

Tas Žodis buvo pas Dievą,

ir Žodis buvo Dievas.

2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.

3 Visa per jį atsirado,

ir be jo neatsirado nieko,

kas tik yra atsiradę.

4 Jame buvo gyvybė,

ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.

5 Šviesa spindi tamsoje,

ir tamsa jos neužgožė.

6 Buvo Dievo siųstas žmogus,

vardu Jonas.

7 Jis atėjo kaip liudytojas,

kad paliudytų šviesą

ir kad visi per jį įtikėtų.

8 Jis pats nebuvo šviesa,

bet turėjo liudyti apie šviesą.

9 Buvo tikroji šviesa,

kuri apšviečia kiekvieną žmogų,

ir ji atėjo į šį pasaulį.

10 Jis buvo pasaulyje,

ir pasaulis per jį atsiradęs,

bet pasaulis jo nepažino.

11 Pas savuosius atėjo,

o savieji jo nepriėmė.

12 Visiems, kurie jį priėmė,

jis davė galią tapti Dievo vaikais ­

tiems, kurie tiki jo vardą,

13 kurie ne iš kraujo

ir ne iš kūno norų,

ir ne iš vyro norų,

bet iš Dievo užgimę.

14 Tas Žodis tapo kūnu

ir gyveno tarp mūsų;

mes regėjome jo šlovę ­

šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,

pilno malonės ir tiesos.

15 Jonas apie jį liudija ir šaukia:

„Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau;

tas, kuris paskui mane ateis,

pirmiau už mane yra buvęs,

nes jis už mane pirmesnis.“

16 Tikrai iš jo pilnatvės

visi mes esame gavę

malonę po malonės.

17 Kaip Įstatymas duotas per Mozę,

taip tiesa ir malonė

atėjo per Jėzų Kristų.

18 Dievo niekas niekada nėra matęs,

tiktai viengimis Sūnus ­ Dievas,

Tėvo prieglobstyje esantis,

mums jį atskleidė.

Kartais žmonės sako, jog Jėzus buvo tik didis moralės mokytojas… Tačiau C.S. Lewis’as rašo, kad rimtai žiūrint į Evangelijas, galima susidaryti apie Jėzų tik vieną iš trijų nuomonių: kad Jis yra apgavikas, beprotis arba Dievas.

Jei Jėzus žinojo, kad jis nėra Dievas, bet vistiek apgaudinėjo žmones, tai jis buvo melagis. Jei jis tikrai manė, kad yra Dievas, bet tai buvo tik kliedesiai, tai jis buvo beprotis. Visgi jei jis nėra nei beprotis nei apgavikas, tai jis gali būti ir yra Dievas, kuriuo reikia tikėti ir kuriam reikia paklusti. Pirmame Evangelijos pagal Joną skyriuje, svarstoma kas visgi tas Jėzus.

 1. Ką žmonės (pvz.: tavo pažįstami ar artimieji) mano apie Jėzų ir kas jis toks yra?

 1. Perskaitykit Evangelijos pagal Joną 1:1-18. Kokius svarbius dalykus sužinom iš šių eilučių apie Žodį?

 1. Pirmos eilutės (1-2 eil.) apie Žodį yra gana sudėtingos. Kaip tu supranti idėją, jog Žodis kartu yra ir Dievas ir su Dievu.

 1. Jonas apibūdina Jėzų kaip Žodį, Gyvenimą, Šviesą (1-9 eil.). Ką šie apibūdinimai pasako apie Jėzų?

 1. Kaip Jonas Krikštytojas dalyvauja liudijime apie Jėzų (6-8, 15 eil.)?

Kaip tu buvai padrąsintas įtikėti ar stiprinti tikėjimą Jėzumi per kažkieno liudijimą?

 1. Pagal 9-11 eilutes ko daugelis žmonių nepastebėjo Jėzuje?

 1. Ką mes gauname iš Jėzaus per tikėjimą į Jį (12-13 eil.)?

 1. Kaip Žodžio tapimas kūnu (14 eil.) mums padėjo geriau pažinti Dievą (18 eil.)?

 1. Kaip autorius apibūdina patirtį gyvenant su Jėzumi (14, 16-18 eil.)?

 1. Jonas teigia, jog iš Jėzaus jie gavo “malonę po malonės“ (16 eil.). Pasidalink keletu malonių, kurias tu gavai iš asmeninio ryšio su Dievu per Jėzų. :)

 1. Kodėl yra svarbu, kad Jėzaus tarnystė atneša kartu ir malonę ir tiesą (14, 17 eil.)?

 1. Krikščionybė yra neišvengiamai evangelistinė. Ką šios dienos ištraukoje mes sužinojom apie Jėzų kuo norėtumėte pasidalinti su kitais?