Turto menkystė (Luko 12:13-34, Mato 6:19-21)

Turto menkystė - Biblijos studija  Turto menkystė - Biblijos studija

1. Luko 12:13-21

13 Vienas iš minios jam tarė: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą.“ 14 Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“ 15 Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto.“ 16 Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. 17 Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus.’ 18 Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. 19 Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ 20 O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ 21 Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“

Klausimai:
1) Kokį įspėjimą duoda Jėzus?
2) Ką, jūsų nuomone, palyginime aprašytas turtingas žmogus darė ne taip?
3) Kaip godumas (meilė pinigams) gali pakenkti žmogui? (žr 1Tim 6:7-11)
4) Kaip Jėzus pagrindžia turto menkumą?

2. Luko 12: 22-32

22 Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. 23 Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. 24 Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! 25 Kas gi jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! 26 Tad jei jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? 27 Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. 28 Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! 29 Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! 30 Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. 31 Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta.
32 Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!

Klausimai:
1) Kodėl Jėzus įspėja per daug nesirupinti gyvybe, valgiu, apsirengimu?
2) Kokį pažada duoda Jėzus šioje ištraukoje?
3) Kaip jūs suprantate pasakymą “ieškoti Dievo karalystės”?

3. Luko 12: 33-34; Mato 6: 19-21

33 Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. 34 Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis.

19 Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. 20 Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, 21 nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.

Klausimai:
1) Kaip galima tapti turtingais pas Dievą?
2) Kuo ypatingas lobis danguje lyginant su su turtu žemėje?
3) Ar turtas pats savaime yra blogas dalykas?
4) Ar krikščionis gali suderinti turto siekimą su sekimui paskui Dievą ?